Statut

Związku Uczelni

InnoTechKrak

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Art. 1

 1. Związek Uczelni „InnoTechKrak”, zwany dalej „Związkiem”, jest związkiem uczelni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
 2. Uczestnikami Związku są: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (zwana w dalszej części „AGH”), Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (zwana w dalszej części „PK”) oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (zwany w dalszej części „UR”).
 3. Uczestnicy Związku zachowują niezależność swojego dotychczasowego działania.
 4. Siedzibą Związku jest Kraków.
 5.  Związek posiada osobowość prawną. Nadzór nad związkiem, w zakresie określonym w Ustawie, sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
 6. Społeczność akademicką Związku stanowią pracownicy, studenci i doktoranci Uczelni tworzących Związek oraz pracownicy Związku.
 7. Na symbolach Związku używa się nazwy „InnoTechKrak” lub skrótu „ITK”. Wzór symbolu Związku określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. Symbol Związku jest znakiem prawnie zastrzeżonym.
 8. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i formie określonej w art. 15.
 9. Istnieje możliwość poszerzenia składu Związku o nowe Uczelnie, które zgłoszą akces przystąpienia. Decyzja o poszerzeniu składu Związku wymaga zgody Senatów Uczelni tworzących Związek.
 10. Nazwa związku w języku angielskim: InnoTechKrak (ITK).

  

Art. 2

 1. Celem Związku jest optymalizacja wykorzystania zasobów Uczelni tworzących Związek poprzez realizację powierzonych zadań.
 2. Związek podejmować będzie zadania w zakresie:
  a) wymiany informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej, służących rozszerzaniu zakresu i poprawie jakości oferty dydaktycznej na studiach I, II i III stopnia oraz na studiach podyplomowych Uczelni tworzących Związek
  b) wspólnego prowadzenia kursów i szkoleń,
  c)  monitorowania karier zawodowych absolwentów Uczelni tworzących Związek i śledzenia potrzeb rynku pracy w celu właściwego dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia
  d) podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Uczelni tworzących Związek,
  e) stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów i doktorantów Uczelni tworzących Związek,
  f) wprowadzania wspólnych zasad w zakresie kształcenia, systemu pomocy materialnej i działalności biur karier,
  g) stwarzania warunków do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych Uczestników Związku poprzez tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów badawczych, laboratoriów, itp.,
  h) wspierania komercjalizacji wyników badań,
  i) upowszechniania i pomnażania osiągnięć Uczelni tworzących Związek w zakresie nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
  j) prowadzenia działalności wydawniczej Uczelni tworzących Związek,
  k) wprowadzenia w Uczelniach tworzących Związek wspólnych zasad w zakresie finansowym, kadrowym, informatycznym, pomocy prawnej i zamówień publicznych
  l) administrowania majątkiem wytworzonym i przekazanym przez Uczestników Związku,
  m) działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

  

Art. 3

Związek realizuje swoje zadania współpracując między innymi z ośrodkami akademickimi, instytucjami naukowymi, organami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i za granicą.

  

STRUKTURA ZWIĄZKU

Art. 4

 1. Organami kolegialnymi Związku są:
  a) Rada Związku
  b) Prezydium Związku.
 2. Organem jednoosobowym Związku jest Przewodniczący Związku.

 

Art. 5

 1. W skład Rady Związku wchodzą:
  a) rektorzy i prorektorzy Uczelni tworzących Związek,
  b) dwóch reprezentantów nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z każdej Uczelni tworzącej Związek
  c) jeden reprezentant z grupy pozostałych nauczycieli akademickich z każdej Uczelni tworzącej Związek
  d) jeden reprezentant studentów i jeden reprezentant doktorantów z każdej Uczelni tworzącej Związek,
  e) jeden reprezentant pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z każdej Uczelni tworzącej Związek.
 2.  W posiedzeniach Rady Związku mogą uczestniczyć z głosem doradczym: kanclerz i kwestor z każdej Uczelni tworzącej Związek oraz osoby zaproszone przez Prezydium Rady Związku.
 3. Reprezentantów wymienionych w ust. 1 lit. b), c) i e) powołują na czteroletnią kadencję i odwołują Senaty Uczelni tworzących Związek do końca listopada roku wyborczego.
 4. Reprezentantów wymienionych w ust. 1 lit. d) powołują i odwołują właściwe organy Samorządów Studentów i Doktorantów Uczelni tworzących Związek.
 5. Utrata funkcji rektora lub prorektora pociąga za sobą wygaśnięcie mandatu członka Rady Związku.
 6. Utrata statusu pracownika, studenta lub doktoranta pociąga za sobą wygaśnięcie mandatu członka Rady Związku.
 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Związku uzupełnienie składu Rady Związku następuje na zasadach określonych w ust. 3 i 4, z tym że nowy członek Rady Związku powoływany jest na okres do końca trwającej kadencji.
 8. Rada Związku może powoływać stałe i doraźne komisje, w skład których wchodzą pracownicy oraz studenci i doktoranci Uczelni tworzących Związek. Przewodniczących komisji powołuje Rada Związku ze swojego grona.
 9. Przewodniczący stałych komisji mają obowiązek składania Radzie Związku sprawozdania z działalności komisji w połowie i na zakończenie kadencji.

 

Art. 6

 1. Rada Związku jest organem uchwałodawczym.
 2. Do kompetencji Rady Związku należy:
 1.   uchwalanie statutu Związku, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2.   uchwalanie strategii rozwoju Związku,
 3.   ocena działalności Przewodniczącego Związku oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku,
 4.   uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Związku i przyjmowanie sprawozdania z jego wykonania,
 5.   wyrażanie zgody na zawarcie przez Przewodniczącego Związku umów, których wartość przekracza kwotę 100 000 (słownie: sto tysięcy) zł,
 6.     określanie propozycji wysokości, terminów i zasad przekazywania środków finansowych lub składników majątkowych przez Uczestników Związku na rzecz Związku,
 7.   wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej lub utworzenie spółki bądź fundacji,
 8.   podejmowanie uchwał i wyrażanie opinii w innych sprawach, z inicjatywy Przewodniczącego, Prezydium Rady Związku lub co najmniej 10 (słownie: dziesięciu) członków Rady Związku.
 1.        Zmiana postanowień statutu Związku dotyczących zobowiązań Uczestników Związku do świadczeń finansowych i majątkowych na rzecz Związku wymaga zatwierdzenia przez Senaty Uczelni tworzących Związek.

  

Art. 7

 1. Do podstawowych obowiązków członków Rady Związku należy czynny udział w posiedzeniach Rady.
 2. Członkowie Rady Związku mają obowiązek informowania reprezentowanych przez siebie grup społeczności akademickiej o podjętych przez Radę Związku uchwałach dotyczących spraw istotnych dla tej grupy.
 3. Każdy członek Rady Związku ma prawo wnioskowania do podmiotów wymienionych w art. 6, ust. 2, lit. h z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach należących do kompetencji Rady Związku.

 

Art. 8

 1. Prezydium Rady Związku jest organem zarządzającym.
 2. W skład Prezydium Rady Związku wchodzą rektorzy Uczelni tworzących Związek. Prezydium Rady Związku podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Związku nie zastrzeżone dla innych organów Związku.
 3. Decyzje podejmowane przez Prezydium Rady Związku zapadają jednomyślnie.
 4. Prezydium Rady Związku w szczególności:
 1.    opracowuje i realizuje strategię rozwoju Związku,
 2.   podejmuje decyzje dotyczące mienia i działalności gospodarczej Związku,
 3.    tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne Związku, po zasięgnięciu opinii Rady Związku.

 

Art. 9

 1. Funkcję Przewodniczącego Związku pełni rektor Uczelni tworzącej Związek, przez okres jednego roku, w cyklicznej kolejności: AGH – PK – UR.
 2. Przewodniczący Związku:
 1.   kieruje działalnością Związku i reprezentuje go na zewnątrz,
 2.   jest przełożonym pracowników zatrudnionych w ramach Związku,
 3.   przewodniczy obradom Rady Związku,
 4.   proponuje przewodniczących komisji powoływanych przez Radę Związku i określa zakres działania tych komisji,
 5.   odpowiada za realizację uchwał Rady Związku,
 6.     realizuje plan rzeczowo-finansowy Związku i składa Radzie Związku sprawozdanie z jego wykonania.

 

TRYB PRACY ORGANÓW KOLEGIALNYCH

 Art. 10

 1. Posiedzenia Rady Związku, zwyczajne i nadzwyczajne, przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 (słownie: jednej piątej) członków Rady Związku.
 2. Posiedzenia Prezydium Rady Związku, zwyczajne i nadzwyczajne, przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Związku.
 3. Posiedzenia zwyczajne, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 4. Zwołujący posiedzenie organu kolegialnego zawiadamia jego członków oraz dostarcza lub udostępnia potrzebne materiały, przynajmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
 5. Projekt porządku obrad przygotowany przez Przewodniczącego Związku przyjmowany jest przez Radę Związku na początku posiedzenia. Sprawy personalne muszą być podane imiennie w projekcie porządku obrad.
 6.  W sprawach wniesionych, nie objętych projektem porządku obrad Rady Związku, uchwały mogą być podejmowane, o ile zostaną łącznie spełnione następujące warunki:
  a)
  na posiedzeniu jest obecnych, co najmniej 3/4 (słownie: trzy czwarte) członków organu,
  b) c
  o najmniej 2/3 (słownie: dwie trzecie) biorących udział w posiedzeniu członków organu wyrazi zgodę na przeprowadzenie głosowania.
 7. Obrady Rady Związku są protokołowane. Protokół jest przedkładany członkom organu najpóźniej na następnym posiedzeniu i zatwierdzany.
 8. Zasady organizowania pracy Rady Związku i tryb prowadzenia obrad określa regulamin pracy Rady Związku.
 9. Rada Związku podejmuje uchwały, wyraża opinie, zajmuje stanowisko lub formułuje wnioski.

 

Art. 11

 1. Uchwały Rady Związku mogą być podejmowane, gdy w posiedzeniu bierze udział więcej niż połowa ogólnej liczby jej członków posiadających prawo głosu.
 2. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów to sytuacja, gdy liczba głosów „tak” jest większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
 3. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 4. Głosowanie obejmujące więcej niż jedną decyzję może być przeprowadzone łącznie, jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu.
 5. Uchwały i protokoły z posiedzeń Rady Związku są jawne i dostępne dla wszystkich członków społeczności akademickiej Związku, chyba że Rada Związku wyłączy jawność w całości lub w części.
 6. Uchwały Rady Związku podjęte w sprawach należących do jej kompetencji są wiążące dla Prezydium Rady Związku i członków Rady Związku.
 7. W razie podjęcia przez Radę Związku uchwały naruszającej przepisy Ustawy lub niniejszego statutu, Prezydium Rady Związku zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie Rady Związku celem ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli Rada Związku nie zmieni, albo nie uchyli zawieszonej uchwały, Przewodniczący Związku przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego do rozpatrzenia.

 

ADMINISTRACJA ZWIĄZKU

 Art. 12

 1. Zadania o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym, technicznym i usługowym związane z funkcjonowaniem Związku realizowane są przez administrację Związku.
 2. Strukturę administracyjną Związku, zasady działania jednostek organizacyjnych administracji określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Prezydium Rady Związku, po zasięgnięciu opinii Rady Związku.

 

ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW

 Art. 13

 1. Przewodniczący Związku jest bezpośrednim przełożonym pracowników Związku.
 2. Przewodniczący Związku zatrudnia i zwalnia  pracowników Związku.
 3. Pracownicy Związku zatrudniani są w drodze konkursu. Regulamin konkursu ustala Przewodniczący Związku.

 

MIENIE ORAZ FINANSOWANIE ZWIĄZKU

 Art. 14

 1. Majątek Związku stanowi mienie wytworzone, nabyte, przekazane w drodze darowizny i przekazane przez Uczestników Związku w celu wykonywania zadań statutowych.
 2. Uczestnicy Związku przekazują kwotę po 10 000,-zł (słownie: dziesięć tysięcy) na początkową działalność Związku. Przekazywanie dalszych środków finansowych lub składników majątkowych na rzecz Związku wymaga zatwierdzenia propozycji Rady Związku przez Senaty Uczelni tworzących Związek.
 3. Przychody Związku w szczególności mogą pochodzić z
  a)
  odpłatności za świadczone usługi,
  b) przychodów z działalności gospodarczej,
  c) przychodów z udziałów i odsetek,
  d) przychodów z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów,
  e) środków przekazanych przez Uczestników Związku,
  f) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
  g) środków z jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.
 4. Związek pokrywa koszty swojej działalności, zobowiązania oraz wydatki na rozwój i inne potrzeby z przychodów wskazanych w ust. 2-3.
 5. Związek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, uchwalanego w trybie określonym w niniejszym Statucie, zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości.
 6. Każdorazowe wykorzystanie mienia Związku w celach niezwiązanych z działalnością Związku wymaga uprzedniej zgody Prezydium Rady Związku.

 

Art. 15

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności szkoleniowo-edukacyjnej, wydawniczej, badawczej, doradczo-konsultingowej, organizacji konferencji, sympozjów i seminariów oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.
 2. Związek prowadzi działalność gospodarczą w formie wyodrębnionych finansowo jednostek organizacyjnych lub w formie spółek kapitałowych tworzonych za zgodą Rady Związku.
 3. Związek może za zgodą Rady Związku przystąpić do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej bądź utworzyć fundację.
 4. Przychody z jednostek, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, Związek przeznacza na działalność statutową Związku lub za zgodą Rady Związku, na działalność statutową Uczelni tworzących Związek.

 

LIKWIDACJA ZWIĄZKU

 Art. 16

 1. Rada Związku podejmuje uchwałę o likwidacji Związku oraz określa podział mienia Związku i regulację istniejących zobowiązań większością co najmniej 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów.
 2. Likwidacja Związku następuje na drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w oparciu o uchwałę, o której mowa w ust. 1. 
 3. Każdy z Uczestników Związku jest uprawniony do wystąpienia ze Związku poprzez złożenie Radzie Związku pisemnego oświadczenia w tym zakresie oraz złożenie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wniosku o zmianę składu Związku. W przypadku wystąpienia ze związku, w zakresie podziału mienia mają zastosowanie zasady podane w ust. 1.

KONTAKT

Biuro:

Al. Mickiewicza 21/109, 31-120  Kraków

e-mail: biuro@innotechkrak.pl

tel. (12)633 13 36

 

Siedziba:

ul. Piłsudskiego 16

31-109 Kraków

 

Związek Uczelni InnoTechKrak    NIP 6762528607   REGON 366371603 

Rada Związku

Prezydium:

Przewodniczący - dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR - Prektor Uniwersytetu Rolniczego 

prof. dr hab. inz. Andrzej Szarata -  Rektora Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. inż.  Jerzy Lis - JM Rektor AGH

Członkowie:

Prorektorzy:

prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak - Florkiewicz - Prorektor ds. Nauki URK

prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk - Prorektor ds. Ogólnych URK

prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman - Prorektor ds.  Współpracy z Zagranicą URK
dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK - Prorektor ds. Kształcenia URK

prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń –Prorektor ds. Nauki AGH
prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy AGH
prof. dr hab. inż. Rafał Dańko – Prorektor ds. Studenckich AGH
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – Prorektor ds. Kształcenia AGH
prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko – Prorektor ds. Ogólnych AGH

prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał - Prorektor ds. Nauki PK
dr inż. Marek Bauer-  Prorektor ds. studenckich PK
dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK – Prorektor ds. ogólnych PK
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK-  
Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą PK

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy:

dr hab. inż. Piotr Bugajski, prof. URK - URK
dr. hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. URK – URK

prof. dr hab. inż. Dariusz Kata – AGH
dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. AGH – AGH
prof. dr hab. inż. Jan Kazior – PK
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak - PK

Pozostali nauczyciele akademiccy:
dr inż. Mateusz Malinowski – URK

dr inż. Mikołaj Skowron – AGH
dr inż. Szymon Seręga – PK

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

stud. Anna Babicz – Przedstawiciel URSS URK
mgr inż. Wojciech Krawczyk – Przedstawiciel  SD URK

stud. Jakub Śliwiński  – Przedstawiciel SS AGH
mgr inż. Adam Zwoliński – Przedstawiciel SD AGH

stud. Marta Tyrka - Przedstawiciel SS PK
mgr inż. Wiktoria Tomal - Przedstawiciel  SD PK

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
mgr inż. Katarzyna Połeć-Kołodziej – URK

mgr Przemysław Olszewski – AGH
mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec - PK